Zásady ochrany osobných údajov - Take naše, o.z.

Zásady ochrany osobných údajov

Načo slúžia tieto informácie?

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, prečo a ako spracúvame osobné údaje, aké sú Vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracúvaním, a ako nás môžete v prípade potreby kontaktovať.

Kto sme?

Sme občianske združenie Take naše, so sídlom Záborského 10/A, 08221Veľký Šariš, Slovenská republika, IČO ….. , zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. ……………  a sme tzv. prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s organizáciou podujatia Objavte POLONINY alebo s činnosťou občianskeho združenia.

 • Spracúvaním Vašich osobných údajov sa zaoberajú členovia nášho združenia ako aj osoby, ktoré nám poskytujú služby v súvislosti s prevádzkou webovej stránky, tzv. sprostredkovateľov. Na zabezpečenie správneho fungovania tejto stránky môžu byť Vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu sprístupnené aj ďalším poskytovateľom služieb. (Google, Facebook, Mailchimp).

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi a týmito informáciami.

Naše kontaktné údaje a ostatné informácie nájdete na konci tohto dokumentu alebo na webovej stránke https://www.objavtepoloniny.sk.

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v nasledovných prípadoch:

 • Zaregistrovali ste sa na našich webových stránkach.
 • Prihlásili ste sa na odber našich noviniek vo forme newslettra.
 • Zakúpili ste si vstupenku na podujatie.
 • Zúčastnili ste sa nášho podujatia.
 • Komentujete, „lajkujete“ alebo máte iné interakcie s našim obsahom na našich webových stránkach alebo profiloch zriadených na sociálnych sieťach.

Vo všetkých z týchto prípadov sme Vaše osobné údaje mohli získať priamo od Vás, napríklad cez našu webovú stránku, cez naše účty na sociálnych sieťach, pri osobnom vyplnení dotazníka alebo pri inej príležitosti.

Vy ako majiteľ vstupenky ste povinný(á) poskytnúť iba pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov ste povinný(á) zmenu bezodkladne oznámiť na e-mailovej adrese: info@objavtepoloniny.sk

Ako osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje, ktoré spracúvame, zahŕňajú predovšetkým:

 • Vaše kontaktné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa za účelom evidencie Vašich objednávok, možnosti opätovného zaslania vstupeniek, riešenia problémov, oznámenia o zmene / zrušení akcie;
 • Platobné informácie: napríklad číslo bankového účtu, údaje o počte a výške zrealizovaných platieb voči Usporiadateľovi;
 • Údaje o vzájomnej komunikácii: napríklad obsah vzájomnej písomnej alebo e-mailovej korešpondencie, internetové dátové prenosy a IP adresa.
 • Prístupové práva: napríklad prístupové práva k Vašim rezerváciám.
 • Údaje týkajúce sa prejavov sympatií, komentárov, či iných interakcií s obsahom na našich sociálnych sieťach alebo na našich webstránkach.

Informácie, ktoré získavame z našej vzájomnej komunikácie

Okrem osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, našu webovú stránku, sociálne siete alebo iné prostriedky.

Informácie, ktoré získavame z používania cookies.

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a môžu byť ukladané Vaším internetovým prehliadačom na účely identifikácie Vášho zariadenia a technického zlepšenia či prispôsobenia fungovania našej stránky, ako aj na získanie štatistických a analytických údajov. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky, pričom údaje získané z cookies sú spravidla zhromažďované v agregovanej forme.

Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy našej webovej stránky. Väčšina internetových prehliadačov automaticky akceptuje cookies, no v nastaveniach Vášho prehliadača môžete tieto nastavenia ľubovoľne upraviť. V prípade, ak sa rozhodnete cookies neakceptovať, je možné, že niektoré funkcie našej stránky nebudú správne fungovať.

Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých môžeme rozpoznať Vaše zariadenie, z ktorého ste v minulosti navštívili našu stránku. Cookies nespôsobujú žiadne škody na Vašom zariadení a neobsahujú vírusy alebo škodlivé kódy.

Naša webová stránka používa výlučne cookies tretích strán, ktoré nám poskytujú služby, a o ktorých môžete nájsť bližšie informácie na nasledovných stránkach:

Informácie, ktoré získavame z interakcii na sociálnych sieťach.

Pri marketingových aktivitách spracúvane len bežné kategórie osobných údajov špecifikované vyššie. Žiadne osobitné kategórie osobných údajov, ktoré by explicitne odhaľovali Vaše názory (tzv. „citlivé osobné údaje), rodné čísla ani údaje o uznaní viny za spáchanie trestných činov na tieto účely nespracúvame.

Pokiaľ ide o Vaše priame marketingové oslovenie cez Messenger toto je možné na základe integrácie údajov od Facebooku, ktorý je zároveň aj poskytovateľom tejto aplikácie (viď bližšie https://www.messenger.com/privacy). V prípade, ak Vás oslovíme cez Messenger môže byť zdrojom Vašich osobných údajov Facebook alebo priamo vy, ak sme už spolu komunikovali. Ak aktívne prejavíte záujem o naše podujatie (napr. zaregistrujete sa na odber newsletteru), môžeme Vám v budúcnosti napr. zaslať naše videá, blogy alebo reklamy prostredníctvom emailu, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí.

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

 • vytvorenia rezervácie a predaja vstupeniek na podujatie Objavte POLONINY;
 • plnenia zmluvných záväzkov medzi organizátorom podujatia a majiteľom vstupenky;
 • plnenia povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov upravujúcich daňové alebo poplatkové povinnosti a vedenie účtovníctva;
 • poskytovania informácií o podujatí resp. našej činnosti, a to vrátane zasielania e-mailov o našich novinkách a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali; a
 • správy našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Okrem našich členov a sprostredkovateľov (Google, Facebook, Mailchimp), môžeme Vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu resp. iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Aký je právny základ pre naše spracúvanie Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili pred začatím spracúvania. Možnosti ako odvolať súhlas so spracúvaním uvádzame nižšie v tomto dokumente.

Ak je to potrebné, Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať v prípade:

 • ak ste s nami uzatvorili alebo plánujete uzatvoriť zmluvu, nevyhnutnosti plnenia zmluvy, alebo v súvislosti s predzmluvnými rokovaniami pred uzavretím takejto zmluvy; alebo
 • nevyhnutnosti plnenia našich zákonných povinností.

Kde spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na území Európskej únie, resp. na území štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Napriek tomu niektorí naši dodávatelia, a to predovšetkým osoby, ktorých služby využívame na prevádzku našej webovej stránky, môžu spracúvať rôzne dáta aj na území Spojených štátov amerických (USA), pričom medzi týmito dátami môžu byť spracúvané aj osobné údaje. Prenos osobných údajov do USA je možné uskutočniť na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (tzv. EU-U.S. Privacy Shield).

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli Vaše osobné údaje získané. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu môžeme spracúvať počas celej doby trvania platnosti Vášho súhlasu, ktorá je päť rokov od jeho udelenia.

Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané, s výnimkou prípadov kedy je ich ďalšie spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia súladu s našimi zákonnými povinnosťami alebo z iných oprávnených dôvodov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Aké sú Vaše práva?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 • Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.
 • Máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov; po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S Vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako uplatniť Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv môžete uplatniť zaslaním správy na náš e-mail info@objavtepoloniny.sk alebo na našu adresu uvedenú v nasledujúcom bode.

Prosíme berte na vedomie, že pred tým, ako Vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia Vašej totožnosti oprávnení požiadať Vás o doplnenie údajov a informácií.

Naše kontaktné údaje

Kontaktovať nás môžete tu:

OZ Take naše
Záborského 10/A
08221 Veľký Šariš
Slovensko
e-mail: info@objavtepoloniny.sk

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov na území Slovenskej republiky. Úrad je oprávnený zaoberať sa Vašimi sťažnosťami týkajúcimi sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň Vám Úrad môže poskytnúť ďalšie informácie o Vašich právach a povinnostiach v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi.

Zmeny týchto informácií

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú Vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.

Dátum vydania informácií o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Tieto informácie boli vydané dňa 01. 07. 2020.